Research Team

Professor Yan Yang's research team is as a part of the Key Lab of Cloud Computing & Intelligent Technology, Sichuan Province. The Lab works on a wide diversity of pertinent research areas. It also consists of several professors, researchers and graduate students. It can be visited via http://sist.swjtu.edu.cn/ccit/

Ph.D students

Dongxue Xia (2014)

Hao Wang (2015)

Nuan Yang, Xiaobo Zhang (2016)

MSc students

Mengjiao He, Peirui Zhang, Diting Chen, Jinwei Yuan, Chao Guo, Hao Wang, Yingge Xu (2014)

Yong Yan, Kunlun Zhou, Qi Rao, Wei Zhang, Xiaosheng Huang (2015)

Chaogan Ren, Xuyu Zeng, Yiling Zhang, Wei Zhou, Dongjie Wang, Fangjuan Zhang, Xiaojing Chang (2016)

Previous MS Students

Zhaotao Zhang (2002)

Yongquan Jiang, Zhanhua Yang, Yunfeng He (2003)

Yi Liu, Xianjiu Xu, Xiaolong Zhao (2004)

Yanqiu Fu, Di Zhang, Aiping Yue, Bo Liu, Wenliang Rong, Tiangui Rao, Hongyu Lu (2005)

Jie Bai, Zangfu Cai, Shunfu Wang (2006)

Wei Tan, Minghui Tang, Fei Qin, Guangxing Li (2007)

Hengzheng Kang, Wenbin Zhang, Ting Xi, Yuan Mi, Hongyong Wang, Wenbo Zheng (2008)

Jinyuan Zhang, Xianhua Ni, Feifei Huang, Penghua Gu, Bo Huang, Tonny Rutayisire (2009)

Chao Lin, Dahai Chen, Xuyao Lu, Wanting Hu, Hongfeng Zhang, Hongliang Li, Haowei Liao, Yong Zhan (2010)

Haishen Wang, Qi Zhang, Chaoyang Chun, Jingjing Zhao, Yunfang Liu, Yuanzhi Zhang, Huadong Li & Kun Yin (co-supervised by Hongfeng Yin) (2011)

Xiaolong Meng, Tao Wang, Wenchao Xiao, Jipeng Xie, Chenfei Feng, Anjun Wu, Fangzheng Chen, Min Zhu (co-supervised by Hongfeng Yin) (2012)

Qiang Deng, Guodong Guan, Yue Wang, Jingjing Zhang, Yu Su, Yi Song, Xiaotao Han, Zhonglin Ye (co-supervised by Hongfeng Yin) (2013)

 

Last updated on Feb.19, 2017. Copyright © 2017 Yan Yang